Alle Artikel

Cases Tags: #MS SQL Server

Web Development Trends

Тенденции в уеб разработката през 2023 г.: модерни технологии и инструменти

 • All
 • Trends
September 25, 2023

Бързото развитие на съвременните технологии и внедряването им в почти всички области на човешката дейност няма да заобиколи уеб разработката през 2023 г. Очертаха се ясни тенденции , които днес позволяват използването на иновативни решения, съчетавайки различни подходи и подобрявайки качеството на готовите уеб проекти.

Web Development Trends

Web Development in Light of 2023 Trends: Modern Technologies and Tools

 • All
 • Trends
September 20, 2023

The rapid advancement of modern technologies and their integration into nearly every aspect of human activity has not bypassed web development in 2023. Clear trends and tendencies have emerged, enabling the application of innovative solutions by combining various approaches and improving the quality of finished web projects.

Web Development Trends

Тренди веброзробки у 2023 році: сучасні технології та інструменти

 • All
 • Trends
September 20, 2023

Стрімкий розвиток сучасних технологій та їх впровадження практично у всі галузі діяльності людини не обійшло стороною веброзробку у 2023 році. Намітилися чіткі тренди та тенденції, які, у сьогоденні, дозволяють застосовувати інноваційні рішення, поєднуючи різні підходи та підвищуючи якість готових вебпроєктів.

Web Development Trends

Тренды веб-разработки в 2023 году: современные технологии и инструменты

 • All
 • Trends
September 20, 2023

Стремительное развитие современных технологий и их внедрение практически во все области деятельности человека не обошло стороной и веб-разработку в 2023 году. Наметились четкие тренды и тенденции, которые сегодня позволяют применять инновационные решения, сочетая разные подходы и повышая качество готовых веб-проектов.

Small vs Big companies_ pros and cons

Small vs Big companies: pros and cons

 • All
 • Must Know
September 14, 2023

Software Development is one of the most important and rapidly evolving fields in the modern world. Regardless of size, companies in this industry play a crucial role in building digital infrastructure and driving innovation. In this article, we will explore how a company's size affects development processes and why the choice between small and large companies is so significant for professionals seeking employment and businesses looking for contractors.

Small vs Big companies_ pros and cons

Малки и големи компании: предимства и недостатъци

 • All
 • Must Know
September 14, 2023

Разработката на софтуер е една от най-важните и бързо развиващи се области на съвременния свят. Независимо от размера, компаниите в това пространство играят важна роля в изграждането на цифрова инфраструктура и внедряването на иновации. В тази статия ще разгледаме как размерът на компанията влияе на процесите на развитие и защо изборът между малки и големи компании е толкова важен фактор за професионалисти, които търсят работа, и за фирмите, които търсят изпълнител.

Small vs Big companies_ pros and cons

Невеликі та великі компанії: переваги та недоліки

 • All
 • Must Know
September 14, 2023

Розробка програмного забезпечення - це одна з найважливіших областей сучасного світу, що швидко розвиваються. Незалежно від розміру, компанії у цій сфері відіграють важливу роль у створенні цифрової інфраструктури та впровадженні нових інновацій. У цій статті ми розглянемо, як розмір компанії впливає на процеси розробки та чому вибір між невеликими та великими компаніями такий важливий для фахівців, які шукають роботу, та для підприємств, які шукають підрядника.

Small vs Big companies_ pros and cons

Малые и крупные компании: преимущества и недостатки

 • All
 • Must Know
September 14, 2023

Разработка программного обеспечения - это одна из важнейших и быстро развивающихся областей современного мира. Вне зависимости от размера, компании в этой сфере играют важную роль в создании цифровой инфраструктуры и внедрении новых инноваций. В этой статье мы рассмотрим, как размер компании влияет на процессы разработки и почему выбор между малыми и крупными компаниями так важен для специалистов, ищущих работу, и для предприятий, ищущих подрядчика.

Profession_ Backend Developer

Професия: Backend Developer

 • All
 • Must Know
July 7, 2023

Обмисляте да влезете в ИТ или искате да промените посоката си като разработчик? Backend Developer е добър избор. Кой е, какво прави и как да станете такъв ще научите в нашата статия.

Profession_ Backend Developer

Професія Backend Developer

 • All
 • Must Know
July 6, 2023

Розглядаєте варіант входу в ІТ чи хочете змінити напрямок як розробник? Backend Розробник – це гарний вибір. Хто це, чим займається та як ним стати – у нашій статті.

CV Request Form