Всички статии

Cases Tags: #CoreML

AI, blockchain, the difference between AR and VR

Будущее мобильной и веб-разработки: тенденции и инновации

 • All
 • Trends
September 29, 2023

Цифровые технологии все больше применяются для совершенствования мобильных и веб-приложений. Искусственный интеллект, дополненная реальность, создание метавселенной – все движется к органичному слиянию виртуального и реального мира. Какое же будущее у веб-разработки?

AI, blockchain, the difference between AR and VR

Бъдещето на мобилните и уеб разработки: тенденции и иновации

 • All
 • Trends
September 29, 2023

Цифровите технологии все повече се използват за подобряване на мобилните и уеб приложения. Изкуствен интелект, добавена реалност, създаване на метавселена – всичко върви към органично сливане на виртуалния и реалния свят. Какво е бъдещето на уеб разработката?

AI, blockchain, the difference between AR and VR

The Future of Mobile and Web Development: Trends and Innovations

 • Trends
 • Uncategorized
September 29, 2023

Digital technologies are increasingly being used to enhance mobile and web applications. Artificial intelligence, augmented reality, the creation of the metaverse – everything is moving towards the seamless integration of the virtual and real worlds. What does the future hold for web development?

AI, blockchain, the difference between AR and VR

Майбутнє мобільної та веброзробки: тенденції та інновації

 • All
 • Trends
September 29, 2023

Цифрові технології все більше застосовуються для вдосконалення мобільних та вебдодатків. Штучний інтелект, доповнена реальність, створення метавсесвіту – все рухається до органічного злиття віртуального та реального світу. Яке ж майбутнє веброзробки?

Web Development Trends

Тенденции в уеб разработката през 2023 г.: модерни технологии и инструменти

 • All
 • Trends
September 25, 2023

Бързото развитие на съвременните технологии и внедряването им в почти всички области на човешката дейност няма да заобиколи уеб разработката през 2023 г. Очертаха се ясни тенденции , които днес позволяват използването на иновативни решения, съчетавайки различни подходи и подобрявайки качеството на готовите уеб проекти.

Web Development Trends

Web Development in Light of 2023 Trends: Modern Technologies and Tools

 • All
 • Trends
September 20, 2023

The rapid advancement of modern technologies and their integration into nearly every aspect of human activity has not bypassed web development in 2023. Clear trends and tendencies have emerged, enabling the application of innovative solutions by combining various approaches and improving the quality of finished web projects.

Web Development Trends

Тренди веброзробки у 2023 році: сучасні технології та інструменти

 • All
 • Trends
September 20, 2023

Стрімкий розвиток сучасних технологій та їх впровадження практично у всі галузі діяльності людини не обійшло стороною веброзробку у 2023 році. Намітилися чіткі тренди та тенденції, які, у сьогоденні, дозволяють застосовувати інноваційні рішення, поєднуючи різні підходи та підвищуючи якість готових вебпроєктів.

Web Development Trends

Тренды веб-разработки в 2023 году: современные технологии и инструменты

 • All
 • Trends
September 20, 2023

Стремительное развитие современных технологий и их внедрение практически во все области деятельности человека не обошло стороной и веб-разработку в 2023 году. Наметились четкие тренды и тенденции, которые сегодня позволяют применять инновационные решения, сочетая разные подходы и повышая качество готовых веб-проектов.

Small vs Big companies_ pros and cons

Small vs Big companies: pros and cons

 • All
 • Must Know
September 14, 2023

Software Development is one of the most important and rapidly evolving fields in the modern world. Regardless of size, companies in this industry play a crucial role in building digital infrastructure and driving innovation. In this article, we will explore how a company's size affects development processes and why the choice between small and large companies is so significant for professionals seeking employment and businesses looking for contractors.

Small vs Big companies_ pros and cons

Малки и големи компании: предимства и недостатъци

 • All
 • Must Know
September 14, 2023

Разработката на софтуер е една от най-важните и бързо развиващи се области на съвременния свят. Независимо от размера, компаниите в това пространство играят важна роля в изграждането на цифрова инфраструктура и внедряването на иновации. В тази статия ще разгледаме как размерът на компанията влияе на процесите на развитие и защо изборът между малки и големи компании е толкова важен фактор за професионалисти, които търсят работа, и за фирмите, които търсят изпълнител.

CV Request Form